Deelnemingen

close
keyboard_arrow_right

knvvk&young cool deelnemingen
Een van de kerndoelstelling van de knvvk & young cool is kennisoverdracht en om die doelstelling te bereiken heeft de knvvk & young cool gekozen voor het instellen van een opleiding Post HBO koudetechniek, oprichten van de Stichting Ontwikkeling Koudetechniek, De Koudegroep Delft-Wageningen en de Stichting Gustav Lorentzen.

Stichting Post HBO Koudetechniek
Op initiatief van de toenmalige NVvK, nu knvvk&young cool is in 1960 een onderzoek gestart naar de mate waarin de koeltechniek een plaats had in het reguliere lesprogramma van de HTS-en, met als conclusie dat ons vakgebied hierin volstrekt onvoldoende tot zijn recht kwam. Onder verantwoordelijkheid en risico van de NVvK startte in september 1963 de eerste cursus aan de HTS in Den Bosch. Na wat omzwervingen en om meer grip te krijgen op de verdere ontwikkeling van het cursusmateriaal en de cursus heeft de knvvk&young cool besloten om samen met de koel- en klimaattechnische sector in de Benelux de handen in een te slaan. Immers de sector is gebaat bij goed en adequaat hoger koeltechnisch onderwijs. Daarom is in 2014 een stichting opgericht waarin de gezamenlijke belangen van hoger koeltechnisch onderwijs is ondergebracht: Stichting Post HBO Koudetechniek. De deelnemende partijen zijn de knvvk&youngcool, NVKL, SOK, Frixis en een vertegenwoordiger van de docenten. De eerste vernieuwde opleiding Post HBO Koudetechniek is op 31 maart 2014 van start gegaan.

De opleiding Post HBO Koudetechniek leidt mensen op tot het zelfstandig kunnen ontwerpen, optimaliseren, handhaven en analyseren van complexe koudetechnische installaties. De opleiding is bedoeld voor startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders die werkzaam zijn in de koudetechniek of aanverwante vakgebieden, zoals leveranciers of opdrachtgevers.

SOK
Op initiatief van prof. Váhl, is in 1975 de Stichting Ontwikkeling Koudetechniek opgericht met als doel het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van het opwekking en toepassen van koude. De stichting richt zich op het initiëren, stimuleren en coördineren van projecten, alsmede op het verspreiden van de resultaten en probeert hiervoor bestaande instellingen en organisaties in te schakelen. De SOK heeft niet de intentie, noch de middelen om onderzoek zelf uit te voeren.

In het bestuur bestaat uit de koeltechnische industrie, de gebruikers van koude en onderzoeksinstituten en kunnen voorstudies en de aanloop naar specifieke projecten worden gefinancierd. De feitelijke uitvoering van de projecten moet worden gedekt door externe financiers.

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool