AVG beleid

Privacy Reglement Koninklijke Nederlandse vereniging van Koude (KNVvK) 


De KNVvK hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van onze leden en doet er alles aan om die te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd van de verenigingen waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De KNVvK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent en/of gebruikmaakt van onze diensten en verwerkt alleen die persoonsgegevens die door u aan ons is verstrekt. De KNVvK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat de KNVvK in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

Waarvoor verwerken persoonsgegevens


De KNVvK verwekt uw persoonsgegevens omdat u enerzijds lid bent van de KNVvK en anderzijds gebruik maakt van onze diensten en de gegevens zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • lidmaatschapszaken, abonnement RCC-K&L, innen van contributie, informatieverstrekking, uitnodiging voor vergaderingen en evenementen.

Wat verwerken/verzamelen wij


De KNVvK verwerk gegevens die direct te maken hebben met het lidmaatschap en de doelstelling van de vereniging:

 • voor- en achternaam, adres en woonplaats;
 • geslacht en leeftijd;
 • telefoon en E-mailadres;
 • bedrijf en functie;
 • bankgegevens;
 • overige persoonsgegevens die via correspondentie of telefonisch actief aan ons is verstrekt, zoals het deelnemen aan een activiteit of een vraag aan de KNVvK-helpdesk of het secretariaat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die zijn verstrekt kan de KNVvK aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt de KNVvK onder anderen gebruik van een derde partij voor het verzenden van het vakblad RCC-K&L.
De KNVvK zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt de KNVvK de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekt de KNVvK de persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. De KNVvK verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De KNVvK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de periode van het lidmaatschap van de KNVvK worden de persoonsgegevens bewaard. Na beƫindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens nog maximaal 24 maanden bewaard.

Beveiliging

De KNVvK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden alle gegevens in een beveiligde omgeving bewaard die alleen toegankelijk is door een daarvoor bevoegde persoon.

Rechten omtrent de gegevens

Altijd inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke zijn geregistreerd. Tevens kan bezwaar worden maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de KNVvK of door een van onze verwerkers.

Klachten

Klacht over het verwerken van persoonsgegevens kan worden gemeld aan het bestuur van de KNVvK en komt er geen bevredigende oplossing volgt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool