Opleiding - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Opleiding

NIEUW ONDERWIJSJAAR POST HBO KOUDETECHNIEK

Komend voorjaar start op 2 maart 2020 een nieuw cohort van de opleiding Post HBO Koudetechniek. Deze opleiding wordt uitgevoerd  door de Stichting Post HBO Koudetechniek.  Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, Frixis, SOK en de docenten.

De opleiding Post HBO Koudetechniek leidt mensen op voor het zelfstandig kunnen ontwerpen, optimaliseren, handhaven en analyseren van complexe koudetechnische installaties. De opleiding is bedoeld voor startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders die werkzaam zijn in de koudetechniek of aanverwante vakgebieden, zoals leveranciers of opdrachtgevers.

Leerdoelen
Na afloop kunnen de deelnemers:
•             Een volledige koudetechnische installatie berekenen en ontwerpen,
              met inbegrip van het functioneel regeltechnisch ontwerp, mede op
              basis van actuele wet- en regelgeving.
•             Berekeningen uitvoeren aan de basisbegrippen van de koudeketen.
              Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de samenstelling van
              koudemiddelen of biochemische aspecten van levensmiddelen, via
              vakken als biochemie, koudemiddelen en transport.
•             Alle koudetechnische componenten ontwerpen, specificeren en
              selecteren, zoals compressoren, warmtewisselaars,
              regelcomponenten  en apparaten en voorzieningen.
•             Het dynamisch systeemgedrag van de installatie beoordelen.

Waarom deze opleiding?
Koudetechniek speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Zo is het een essentieel onderdeel van de voedselvoorziening in de wereld. Zonder koudetechniek zou de mensheid niet in staat zijn om in voldoende veilig en vers voedsel op alle gewenste en noodzakelijke momenten te voorzien. Behalve voor voedselvoorziening is koudetechniek onder andere op medisch vlak, voor comfort in gebouwen, bij productieprocessen en in wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Het is daarom essentieel dat mensen worden opgeleid die in staat zijn om koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en verbeteren. In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek. Ook actuele thema’s, zoals de koudemiddeltransitie en warmtepompen, worden behandeld.
De cursus is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie kan getoetst worden aan een echte NH3/CO2-installatie, waarna in een afstudeerproject theorie en praktijk samenkomen.

Praktische informatie
De opleiding is bedoeld voor mensen met een HBO Engineering- of TU-diploma. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot de aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MB0-4 studenten die de Koppelopleiding of de P-HIT schakel­ cursus hebben afgerond. Bij voldoende resultaat krijgt de student het diploma Post HBO Koudetechniek uitgereikt. De cursus is een door SPHBO geregistreerde post-hbo opleiding.
De opleiding wordt gegeven op maandagen van 13.15 uur tot 21.10 uur. De opleidingsduur is 1,5 jaar. De volgende cursus start op 2 maart 2020. De opleidingskosten bedragen € 8.600 excl. BTW. Deze prijs is exclusief lesboeken á 400 euro excl. BTW, en reis- en verblijfkosten . De opleidingsprijs kan in twee termijnen van 50 procent worden voldaan.

Nieuw: de huiswerkklas
om te slagen voor de opleiding is huiswerk onvermijdelijk. Maar misschien is het effectiever om het huiswerk met elkaar gedeeltelijk samen te maken, en onder begeleiding van een docent. Daarom heeft de Stichting post HBO Koudetechniek besloten om huiswerkklassen aan te bieden. Gedurende de hele maandagmorgen, vóór dat de opleiding begint, is het klaslokaal al open om samen huiswerk te maken. Ook is er af en toe een docent aanwezig. Omdat het een proef is zijn aan deze huiswerkklassen geen kosten verbonden.

AANMELDEN

U kunt zich voor de opleiding aanmelden via cursus@posthbokoudetechniek.nl te verkrijgen is. Toelating is mede afhankelijk van de uitkomst van een mogelijk intakegesprek en het aantal aanmeldingen. Het aantal plaatsen is beperkt.
Tel.: 088-4010623 Meer informatie: www.posthbokoudetechniek.nl

Koppelcursus Post HBO Koudetechniek voor MBO’ers start 2019

Het volgende cohort voor de gerenommeerde Post HBO opleiding Koudetechniek start weer op 30 september 2019. Deze opleiding gaat uit van een vooropleiding op HBO-niveau.
In het verleden konden MBO’ers de schakelcursus MIT-HIT volgen en daarmee voldoende wiskunde en natuurkunde tot zich nemen om te kunnen doorstromen naar Post HBO opleiding Koudetechniek. Die weg is echter afgesloten doordat de schakelcursus niet meer wordt gegeven.
Sinds vorig jaar is in een pilot een alternatief ontwikkeld door de Stichting Post HBO Koudetechniek: de Koppelcursus Post HBO Koudetechniek. Daardoor is er voor de koudetechniek een doorgaande leerweg mogelijk vanaf VMBO –> Post HBO Koudetechniek.

Wat houdt de Koppelcursus in?

De Koppelcursus heeft als doel het niveau van wiskunde en natuurkunde voor MBO’ers op HBO niveau te brengen zodat zij de Post HBO opleiding Koudetechniek probleemloos zouden moeten kunnen doorlopen. Dat deed vroeger de schakelcursus MIT-HIT ook, echter met als veel gehoorde klacht dat het moeilijk en taai was. 
Dat hebben wij doorbroken door in de Koppelcursus Post HBO Koudetechniek de natuurkunde en wiskunde te “verpakken” in voorbeelden uit de koeltechnische praktijk en het vak te laten geven door een koudetechnicus: dr. ir. Geert Doornbos, die tevens lector van de Post HBO opleiding Koudetechniek is. 
Door deze combinatie wordt de wiskunde en natuurkunde niet eenvoudiger maar wel beter begrijpbaar, toegankelijker en beter te behappen. Het is bijvoorbeeld motiverend aan een drukval in een leiding te kunnen rekenen als je al weet dat vermijding van een hoge drukval in een zuigleiding tot een verlaging van de energierekening van de compressormotor kan leiden. Door de wiskunde en de natuurkunde direct toepasbaar te maken in het dagelijkse werk van de koudetechnicus is deze toch wat lastige stof ineens veel leuker geworden en beter te begrijpen.

De gegeven vakken zijn dus:
• Toegepaste wiskunde
• Toegepaste natuurkunde
Beide vakken worden middels digitale diagnostische toetsen tussentijds geëvalueerd om te toetsen of de leerlingen de gegeven stof hebben begrepen. Hierop kan worden bijgestuurd. De lesstof wordt afgesloten met twee tentamens per vak. Degenen die slagen krijgen een certificaat dat hen toegang verleent tot de opleiding Post HBO Koudetechniek.

Waar wordt de cursus gegeven, hoe lang duurt hij en wat zijn de kosten?
De cursus wordt gegeven op maandagen van 15:15 tot 18:55 uur en duurt ongeveer 5 maanden. Hij wordt voorafgaand aan een nieuwe post HBO opleiding Koudetechniek gegeven.
De locatie is Ecofactorij 18, 7325 WC Apeldoorn.
Halverwege de lessen wordt een eenvoudige broodmaaltijd geserveerd.

VOOROPLEIDING

De opleiding is bedoeld voor mensen met een afgeronde technische MBO-opleiding, niveau 4. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek.

KOSTEN OPLEIDING

De investering bedraagt € 2.950 excl. BTW, Deze prijs is inclusief catering maar exclusief kosten lesmateriaal (€ 250 excl. BTW). Optioneel kunnen werkcolleges voorafgaand aan elke lesdag gevolgd worden voor € 675 excl. BTW.

AANMELDEN

U kunt zich voor de opleiding aanmelden met het aangehechte inschrijfformulier dat ook via cursus@posthbokoudetechniek.nl te verkrijgen is. Toelating is mede afhankelijk van de uitkomst van een mogelijk intakegesprek en het aantal aanmeldingen. Het aantal plaatsen is beperkt.

Derde Opleiding Post HBO Koudetechniek afgerond op 12 juni 2018.

De Stichting Post HBO Koudetechniek biedt een geactualiseerde en post hbo geregistreerde opleiding aan op het gebied het ontwerpen van koudetechnische installaties. Na een start van de eerste groep studenten op 31 maart 2014 is inmiddels het derde cohort van de vernieuwde Post HBO opleiding Koudetechniek op 9 januari jl. van start gegaan en met de diplomering van 12 juni 2018 succesvol afgerond.

Leerdoel:

Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om complexe koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren.

 

Inhoud

In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek, al deze zaken worden door deskundigen vanuit het veld behandeld.  De opleiding is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie wordt in een tweedaags practicum getoetst worden aan een  echte NH3/CO2-installatie waarna in een afstudeerproject theorie en praktijk samenkomen.
Dit geeft een compleet curriculum voor de deelnemer die daarmee zelfstandig als ontwerper, service specialist, projectleider of adviseur binnen de koeltechnische markt aan de slag kan.

Post HBO geregistreerd
Op 6 augustus 2018 is de opleiding Post HBO Koudetechniek alweer voor de derde keer officieel geregistreerd bij het CPION als erkende Post HBO opleiding.

Samenwerking

Post HBO Koudetechniek wordt beheerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek waarin NVKL, KNVvK, UBF-ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek vertegenwoordigd zijn. De Stichting kent een onafhankelijk Werkveld Advies Commissie en een expertgroep die het curriculum van de opleiding bewaken en ervoor zorgen dat de onderwezen stof aansluit bij de wensen en eisen van de koeltechnische markt. 

Vooropleiding

De opleiding is bedoeld voor mensen met een bachelor Engineering, HBO Engineering of TU diploma. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MBO-4 studenten die de P-HIT schakelcursus of Koppelcursus van de Stichting Post HBO Koudetechniek hebben afgerond. Hebt u de genoemde vooropleidingen niet, maar bent u toch van mening dat uw kennis en ervaring voldoende zijn, dan kunt u gebruik maken van een toelatingsexamen.

De opleiding om de geheimen van de koudetechniek grondig te leren kennen!!


Inlichtingen:
Stichting Post HBO Koudetechniek
Ecofactorij 18
7325 WC  Apeldoorn
tel. 088 – 4010 623
cursus@posthbokoudetechniek.nl

Neem contact met ons op!

BELANGSTELLING?
Interesse? Vul dan onderstaand formulier in:

Ik heb belangstelling voor de eerstvolgende opleiding Post HBO Koudetechniek
 
Volledige naam *
E-mailadres priv *
Naam bedrijf/instelling *
Adres bedrijf/instelling *
Postcode en plaats *
Telefoon bedrijf/instelling *
E-mail bedrijf/instelling *
Opmerkingen/vragen