Persbericht - NEN 8707 over beoordeling van bestaande geotechnische constructies voor commentaar gepubliceerd - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Persbericht - NEN 8707 over beoordeling van bestaande geotechnische constructies voor commentaar gepubliceerd

Onlangs is Ontwerp NEN 8707 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies’ voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2017 commentaar indienen op dit normontwerp.

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 kan via de NEN 8700-serie een beoordeling van een bestaand bouwwerk plaatsvinden. Mogelijke uitkomsten van deze beoordeling zijn ‘verbouw’ of ‘afkeur’. Indien een bouwwerk in zo’n slechte staat is dat de veiligheid in het geding is, kan worden overgegaan tot afkeur. Indien een bouwwerk in slechte staat is, maar weer verbeterd kan worden spreekt men van verbouw.

Inspecties
NEN 8707 geeft aan hoe de draagkracht van een bestaande fundering wordt vastgesteld. Vaststelling kan door middel van berekeningen of door middel van een beoordeling op grond van inspecties geschieden. Zowel de berekeningsmethode als de beoordelingsmethode worden uitgebreid beschreven. Beoordeling kan plaatsvinden aan de hand van archiefonderzoek, visuele inspecties van zowel bouwwerk als fundering of door metingen, bijvoorbeeld lintvoegmeting.

Geotechnische constructies
De volgende typen geotechnische constructies worden behandeld:
• funderingen op staal;
• funderingen op palen;
• grondkerende constructies en verankeringen;
• grondconstructies.
De norm bevat diverse bijlagen waarin onder andere partiële factoren en grenswaarden voor verplaatsingen worden behandeld. De norm is ondermeer gebaseerd op de richtlijnen van F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen) en is bestemd voor bijvoorbeeld gemeenten, gebouweigenaren, adviesbureaus en aannemers.

Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus commentaar indienen op Ontwerp NEN 8707 via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Carloes Pollemans, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Geotechniek’ betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl

berichtdatum: 24-05-2017

« terug naar overzicht