NEN inventariseert normen voor Circulair Bouwen - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

NEN inventariseert normen voor Circulair Bouwen

Nederland zet in op een circulaire economie om op de lange termijn in de behoefte aan grondstoffen te kunnen (blijven) voorzien. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie “Nederland circulair in 2050” stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016. NEN vermoedt dat er voor normalisatie een rol is weggelegd in het stimuleren van deze transitie en onderzoekt hoe de markt daarover denkt.

De bouwsector verbruikt veel grondstoffen en produceert veel afval. Van het bouw- en sloopafval wordt circa 98% opnieuw nuttig ingezet maar meestal in een laagwaardiger toepassing. Om juist meerwaarde te creëren in de keten, zijn nieuwe bedrijfsmodellen en producttoepassingen nodig. Ideeën en voorbeelden zijn er volop: van bezit naar gebruik, adaptief bouwen, duurzaam materiaalgebruik, biobased bouwproducten. Maar om de doelstelling van 2030 te bereiken, zal circulair mainstream moeten worden.

Circulaire Bouw en normalisatie

De transitie naar een circulaire bouw vraagt om nieuwe afspraken, zowel op product- als op procesniveau. Enerzijds om te kijken wanneer en in welke mate een product circulair is. Anderzijds om modellen te ontwikkelen en criteria vast te stellen, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt of en hoe een proces leidt tot een circulair eindresultaat. NEN zou graag middels een enquête in beeld willen krijgen waar de bouwsector op het gebied van normalisatie behoefte aan heeft om de circulaire ambities te kunnen realiseren.

De enquête neemt circa tien minuten in beslag. Invullen van de enquête is mogelijk t/m 7 april wanneer een bijeenkomst over Circulair Bouwen plaats vindt.  Deelname van de bijeenkomst is mogelijk door middel van het invullen van de enquête. Deze middag worden de resultaten van de enquête gepresenteerd en is er plaats voor discussie over volgende stappen. Een programma voor deze middag wordt verder ontwikkeld.

Enquête en bijeenkomst

Deze enquête is opgesteld in overleg met enkele opinieleiders  in het veld, maar NEN pretendeert geenszins volledig te zijn. Uw input bij de open vragen wordt door ons dan ook zeer prijs gesteld. Kent u andere professionals in de bouw die geïnteresseerd zijn in circulair bouwen, dan wordt het zeer op prijs gesteld dit door te sturen aan hen, graag met een cc. aan mb@nen.nl.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Meer informatie en aanmelding

De enquête eindigt met de mogelijkheid om u aan te melden voor de bijeenkomst op 29 juni. Voor aanmelding gaat u naar Voorinschrijving Bijeenkomst Circulair Bouwen.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Boukje van Reijn, Consultant cluster Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 443 of e-mail mb@nen.nl.

Lees het bericht op www.nen.nl

berichtdatum: 21-03-2017

« terug naar overzicht