Energielabel voor woningen - Nieuws - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Nieuws

Energielabel voor woningen

Facts&Figures energielabels voor woningen tot en met 23 juni 2015

Totaal aantal unieke inloggers webapplicatie

506.533

Totaal aantal definitief geregistreerde energielabels

181.015

Totaal aantal definitief geregistreerde energielabels via de Energie Index

  99.092

Het aantal woningverkopen

Maand/jaar

week nummer

aantal verkochte woningen

woning-transacties     zonder label

2007

 

240.839

99%

2008

 

215.222

88%

2009

 

151.497

91%

2010

 

149.363

89%

2011

 

146.060

89%

2012

 

140.082

88%

2013

 

132.583

85%

2014*

 

-

-

Januari 2015

week 5

14.112

32%

Februari

week 9

14.886

31%

Maart

week 13

17.367

28%

April

week 18

20.626

28%

Mei

week 24

16.403

24%

*Gegevens over het jaar 2014 zijn nog onbekend.

Doorontwikkeling webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl
Energielabelvoorwoningen.nl wordt maandelijks verbeterd en doorontwikkeld. In de maand juni is de volgende functionaliteit aan de webapplicatie energielabelvoorwoningen.nl toegevoegd:

Woningeigenaar kan een andere erkend deskundige kiezen.
Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat het dossier uit de werkvoorraad van de erkend deskundige gehaald wordt. De woningeigenaar moet dan opnieuw het betaalproces doorlopen met de nieuw gekozen erkend deskundige. Het dossier wordt ongewijzigd in de werkvoorraad van de nieuwe erkend deskundige geplaatst, waarna deze het controle- en registratieproces kan doorlopen. De oude erkend deskundige krijgt een e-mail dat het dossier door de woningeigenaar is teruggetrokken.

Naar verwachting begin juli zijn de volgende functionaliteiten beschikbaar:
1.       Energielabel regelen na verkoop. Eigenaren die hun woning verkocht
          hebben zonder energielabel, krijgen de mogelijkheid dit achteraf
          alsnog te doen. De eigenaar ziet zijn verkochte woning in de
          webapplicatie staan, met een melding dat het zijn oude woning betreft.
          De registratie van het label vindt dan plaats in het verleden, namelijk
          een dag voor verkoop van de woning. Hiermee wordt een “last onder
          dwangsom” door ILT vermeden.
2.       Wijziging van vraagstelling ‘warm tapwater’. Dit naar aanleiding van
          meldingen dat eigenaren de close-in boiler als tapwatertoestel
          aanmerken.
3.       Tonen van postcode van de woning en dossiernummer in dossier voor
          erkend deskundige.

Komende maanden wordt gewerkt aan onderstaande functionaliteiten:

-          Nieuwe ingang  in de webapplicatie “bypassroute”. De zogenaamde
            “bypassroute” voor woningeigenaren in bijzondere situaties, zoals
            erfgenamen of eigenaren van wie de woning niet verschijnt in de
            webapplicatie. Deze eigenaren kunnen een koppelingsverzoek voor de
            betreffende woning indienen.
-          Afwijkend factuuradres. Woningeigenaar kan naam en (indien
            afwijkend) factuuradres opgeven. De erkend deskundige kan het adres
            ten behoeve van de facturering via de webapplicatie opvragen.
-          Opnieuw aanvragen van een label. Voor een woning die al een
            geregistreerd definitief energielabel heeft, kan een nieuw
            energielabel worden aangevraagd. Bijvoorbeeld omdat de woning
            gerenoveerd is. De nieuwe aanvraag start met de gegevens van het al
            geregistreerde label. Vervolgens kan de woningeigenaar deze
            gegevens wijzigen en moet opnieuw een erkend deskundige kiezen en
            betalen.
-          Teruggeven dossier aan woningeigenaar. Een erkend deskundige
            kan een dossier teruggeven aan de woningeigenaar.

Aanvragen en registraties energielabels buiten de webapplicatie
Woningeigenaren die niet in de gelegenheid zijn om digitaal hun definitief energielabel te regelen, kunnen een formulier met de benodigde bewijslast indienen bij RVO.nl. Sinds kort verwerkt RVO.nl als administratiekantoor de verstrekte gegevens in de webapplicatie. De woningeigenaar moet een volmacht invullen (ten behoeve van RVO.nl) voor het kiezen van een erkend deskundige. In deze volmacht geeft de woningeigenaar aan op welke wijze het administratiekantoor de erkend deskundige mag selecteren. De criteria zijn:

  1. laagste prijs en vervolgens in willekeurige volgorde;
  2. opgave van woningeigenaar naar aanleiding van direct contact;
  3. willekeurige keuze.

De vereiste bewijslast voor energetische kenmerken wordt door RVO.nl geüpload in de webapplicatie en verschijnt in de werkvoorraad van de geselecteerde erkend deskundige. Daarnaast ontvangt de erkend deskundige een mailnotificatie waarin de werkwijze wordt vermeld. De erkend deskundige  factureert rechtstreeks de kosten aan de woningeigenaar. Het factuuradres staat in de mailnotificatie.
Bij afkeuring van de bewijslast door de erkend deskundige wordt via het administratiekantoor aanvullende bewijslast bij de woningeigenaar opgevraagd en via dezelfde weg weer geüpload in de webapplicatie. Bij goedkeuring wordt het label afgemeld door de erkend deskundige en ontvangt de woningeigenaar het energielabel.

Note: Een woningeigenaar kan geen erkend deskundige machtigen om een energielabel via de webapplicatie te regelen. Ook geldt deze volmacht niet voor het koppelen van een woning via de bovengenoemde “bypassroute”. Dit is niet toegestaan. De woning wordt namelijk gekoppeld met de rechtmatige eigenaar van het pand of de erfgenaam.

Wat kunt u komende periode nog meer verwachten?
RVO.nl gaat in juli een clickable pdf-document van de webapplicatie beschikbaar stellen. In dit document worden alle processtappen en vensters getoond die de woningeigenaar kan doorlopen. Dit document is handig voor erkend deskundigen en makelaars bij de ondersteuning van hun klanten. Dit document wordt via deze nieuwsbrief gedeeld.

In juli ontvangen alle erkend deskundigen per mail informatie over:
-          Nieuwe versie van de “Handleiding voor de erkend deskundige”.
-          Beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens FedEC
            bijeenkomst op 28 mei.
-          Verlening geldigheidsduur verkoopbrochure.

Nazending pdf-labels
Eerder is toegezegd dat de nazending van pdf-labels, na registratie in webapplicatie, in juni zou plaats vinden. Het technische probleem wat er aan ten grondslag ligt en de afhankelijkheid van derden blijkt zo complex dat RVO.nl dit niet gaat halen. Hiervoor is meer tijd nodig. RVO.nl streeft ernaar dit voor 1 september te doen.
Het pdf kan nooit als officiële documentatie gebruikt worden bij verkoop. Het pdf heeft geen juridische waarde. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op www.ep-online.nl

Voor de nazending van pdf-labels die worden verkregen vanuit de energie-index (EI), is RVO.nl afhankelijk van softwareleveranciers. Van 1 januari tot 16 maart 2015 zijn er onjuiste labels via de EI route geregistreerd. Deze labels vanuit de EI zijn nog niet gecorrigeerd in de ep-online.nl.

Serviceberichten
Op de volgende maandagen is er gepland onderhoud aan de webapplicatie: 6 en 20 juli en 3 augustus. De webapplicatie is daardoor niet bereikbaar vanaf 21.00 uur. Onderhoud duurt meestal 4 uur. Kijk hier voor de laatste actuele serviceberichten rondom storingen en meldingen van RVO.nl.

Handhaving
Op 1 juli start de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met handhaving. Voormalige woningeigenaren die hun woning verkocht hebben in 2015 zonder energielabel kunnen worden aangeschreven door ILT. Zij worden verzocht alsnog binnen een bepaalde termijn een definitief energielabel te regelen via www.energielabelvoorwoningen.nl. Hiervoor is een aanpassing in de webapplicatie ingebouwd. De woningeigenaar ziet in de webapplicatie de reeds verkochte woning staan met de webapplicatie: “Let op! U bent inmiddels geen eigenaar meer van deze woning. Omdat op de verkoopdatum nog geen energielabel was geregistreerd, biedt deze optie u de mogelijkheid dat alsnog te doen.”

Woningeigenaren die middels een formulier hun definitief energielabel hebben aangevraagd, worden niet aangeschreven door ILT.

Vragen?
De helpdesk voor professionals is tijdens werkdagen bereikbaar via 088 042 42 42, kies: optie 4, Energielabel (8.30 - 17.00 uur) of klantcontact@rvo.nl.

Blijf scherp. Meldt u aan voor de nieuwsbrief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit bericht wordt u aangeboden door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. RVO.nl verzorgt de implementatie van het definitief energielabel, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Disclaimer

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. 

berichtdatum: 01-07-2015

« terug naar overzicht