Levendig F-Gassencongres - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Levendig F-Gassencongres

Koudemiddelen anders, minder, beter

Donderdag 18 juni vond in Nijkerk het F-gassencongres 2015 plaats. Onder het motto 'Koudemiddelen: Anders, Minder, Beter' werden bezoekers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond de implementatie van de F-gassenverordening.
Een gedreven dagvoorzitter Steven Lobregt van Sparkling Projects introduceerde Rolf van Zwieten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
die de actualiteit van de nieuwe regelgeving belichtte.
Wetgeving

Het Ministerie van IenM bereidt momenteel wetgeving voor ter uitwerking van de F-gassenverordening (Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014: gefluoreerde broeikasgassen). Daarnaast heeft de nieuwe wetgeving tot doel om verbeteringen te realiseren in de uitvoering en handhaving. In een evaluatie van de huidige regeling zijn knelpunten gesignaleerd die verbetering behoeven.

Een algemene maatregel van bestuur (het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen) wordt op korte termijn naar de Raad van State gezonden voor advies. Inwerkingtreding is voorzien in de
loop van 2015.

Er is een ministeriële regeling in de maak als een volgende belangrijke stap in het implementatietraject. De regeling bevat een nadere uitwerking van het hiervoor genoemde besluit en bevat regels over onder andere de certificering van personen en ondernemingen die handelingen verrichten aan apparatuur waarin gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaag afbrekende stoffen (gereguleerde stoffen) zijn toegepast (de F-gassenverordening stelt een certificaat voor deze handelingen verplicht). Deze Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen komt in de plaats van drie ministeriële regelingen:

- Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen
   koelinstallaties;
- Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars, en
- Regeling gefluoreerde broeikasgassen brandbeveiligingssystemen;

De Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties op schepen zal worden ingetrokken.

Paneldiscussie Tijdens een paneldiscussie met o.a. Henk Kraneberg van Daikin en Dick van Giezen kwam o.a. naar voren dat een laag GWP gebruik niet per definitie leidt tot een laag energieverbruik. De discussie verplaatst zich gaandeweg meer van componenten naar systemen. De koeltechnische branche legt zich meer toe op praktijkoplossingen nu de verordening een feit is. 

Workshops

De workshoprondes boden een blik op de vele certificeringregelingen die op
de markt afkomen ( Jaap de Knegt), praktijknormen voortvloeiende uit het "Activiteitenbesluit Milieubeheer" ( Hans Wijbenga). De alternatieve koudemiddelen Propaan en CO2 -transkritisch (Teunis Verheij en Nico Doorn)
en een interessante praktijkcase "Koelen zonder koudemiddelen" ( Marcel Gouw)

Chris van de Lande van Uniechemie wees op de onlosmakelijke verbondenheid tussen koudemiddelen en verantwoord energieverbruik. Gábor Böszörményi en Jack Quaedflieg van Emersone gingen in op Scroll CO2 ( Lage temperatuur en boostersyteem).

Gijsbert-Jan Groenendijk van Linde Gas behandelde het gebruik van gassen bij diverse processen. Henk-Jan Steenman van Westfalen behandelde het Phase downsysteem bij koudemiddelen.

De keynote van Prof. Ruud Veltenaar bracht de aanwezigen weer met beide benen op de grond. Wanneer we nu niet in actie komen zijn alle denkbare doemscenario's  door de opwarming  van de aarde onvermijdelijk.
Gelukkig staan er mensen op die met baanbrekende duurzame technologie het tij keren. Na deze bespiegeling was het gezelschap beslist aan een borrel toe. 

Tijdens de netwerkborrel werden de nodigen nieuwe contacten gelegd en andere verstevigd. 

Timo Corporaal

Hart van Holland te Nijkerk Mobiele koelapparatuur buiten een Triple Aqua Banners ontvangst F-Gassen congres Ontvangst deelnemers Bernie Willems en Henk van der Ree Binnenkomst F-gassen congres 18 juni 2015 Ontvangst Ernst Berends Steven Lobregt opent het congres als dagvoorzitter Programma F-gassen conges Rolf van Swieten Ministerie I&M Henk van der Ree en Rolf van Zwieten Toehoorders zaal Pannel discussie onder leiding van Joop Hoogkamer Toehoorders workshop Workshop STEK Workshop Dennis van de Bor van TU-Delft over Warmtewisselaar Workshop Nico Doorn van PS Koeltechniek Deventer Workshop Hans Wijbenga Hans Wijbenga legt uit Sponsor Energie Consult Holland B.V. Sponsor Gasco Benelux Sponsor Linde Gas Sponsor Emerson Sponsor Westfalen Sponsor Uniechemie B.V. Toehoorders workshop Toehoorders workshop Toehoorders workshop Toehoorders workshop Workshop Linde Gas Workshop Chris van der Lande Uniechemie Uitleg Jan Steenman  Uitleg Gbor Bszrmnyi Afsluitend panel met anders, minder en beter Steven Lobregt ondervraagt inleiders workshops Steven Lobregt ondervraagt inleiders workshops Afsluitende presentatie Prof. Ruud Veltenaar Afsluitende act F-Gassen congres Prof. Ruud Veltenaar Prof. Ruud Veltenaar