KNVvK - Ontwikkeling - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

KNVvK - Ontwikkeling

KNVvK - Ontwikkeling

De koudetechniek is al meer dan 100 jaar oud en heeft ervoor gezorgd dat de voedselveiligheid aanzienlijk is toegenomen. Elke dag komen er nieuwe oplossingen bij. Van die ene slimme verbetering van de koelmonteur tot de ontwikkeling van nieuwe koudemiddelen. 

Bij de KNVvK zult u merken dat koeltechnischi van allerlei achtergronden samen om tafel zitten, de link leggen naar andere vakdisciplines en zo de verbindende factor  zijn binnen de Nederlandse koeltechniek. Wij willen dat nieuwe oplossingen optimaal aansluiten bij de samenleving en helpen om die in te passen.

Partners

Op dit gebied werken we samen met:

  • Raad voor de Koude. Een onafhankelijk commissie die advies uitbrengt over maatschappelijke problemen in relatie tot de koeltechiek. Projectleider is ir. F. Pennartz.
  • Stichting Ontwikkeling Koeltechniek (SOK). Deze stichting heeft kennis en middelen voor fundamenteel en toegepast onderzoek. De SOK coördineert de werkzaamheden van de Koudegroep Delft-Wageningen. Voorzitter is Ir.A.M.G.Pennartz, secretaris ing.J.H.Hoogkamer.
  • Koudegroep Delft Wageningen. In samenwerking met Uneto-VNI, TVVL, Nekovri, NVKL en SOK is substantieel onderzoeksbudget vrijgemaakt voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Tot de activtieten behoren oa Koudecentraal en het onderzoek naar CO2 hydraatslurries. 

Normen en wet- en regelgeving

Als KNVvK werken we ook mee aan de verbetering van normen en wetgeving die betrekking hebben op de koeling. Daar benaderen we deskundigen uit het netwerk voor. De richtlijnen voor koudemiddelen zijn mede door inzet van onze leden tot stand gekomen. Per item wordt een aparte projectleider gevraagd.

Interesse?

Heeft u interesse in onze activiteiten op dit gebied? Neem dan contact op met de voorzitter van deze commissie: ir. Steven Lobregt.