Gecombineerde jaarvergadering / Ledenvergadering KNVvK en Dag van de Koude - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Gecombineerde jaarvergadering / Ledenvergadering KNVvK en Dag van de Koude

woensdag 15 mei 2013

Locatie: Dubo Techniek in het Dubotechniek Trade Centre B.V. te Zaltbommel.

In de middag van 15 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats van de KNVvK plaats bij Dubotechniek Trade Centre B.V. te Zaltbommel.
Aansluitend is er een voordracht over de EU- wetgeving. Op de website is hierover informatie te vinden en wordt een korte toelichting gegeven over het belevingscentrum van Dubotechniek.

Programma jaarvergadering / ledenvergadering en dag van de Koude :

13.00 - 13.30 uur Ontvangst

13.30 - 15.30 uur Ledenvergadering (alleen voor leden).

Agenda
             1-      Ingekomen stukken en mededelingen
             2-      - Bestuurswisseling en afscheid van Lieke Koets  en Geert 
                         Doornbos
                      - Voorstel tot herbenoeming. De 1e termijn van 3 jaar is
                         verstreken voor de bestuursleden Jan Broeze, Bernie
                         Willems, Bart van der Wekken en Edo Wissink
                      - Benoeming nieuwe bestuursleden (aanmelden uiterlijk 10
                         mei a.s.)
  
             3-      Jaarrekening 2012 en kascommissieverslag
                      - Aftreden kascommissielid de heer Lent Fontein
                      - Benoeming nieuw lid van de kascommissie
                      - Terugblik en financieel resultaat Gustav Lorentzen
                         conferentie 2012 in Delft
                      - Uitreiking Kamerlingh Onnes medaille 2012  en nominatie
                         volgende uitreiking
             4-      - Begroting 2013
                      - Contributie 2013 t/m 2015
                      - Verzoek van de SOK om voor de koudegroep Delft
                         Wageningen voor een periode van 3 jaar  jaarlijks een 
                         financiële bijdrage te verstrekken aan de koudegroep
                      - BTW-vergelijking KNVvK
             5-      Secretariaat KNVvK; locatie en profielschets van de functie
                       van bureaumanager en de opties die daarbij mogelijk zijn
                       inclusief de aanstellingsprocedure (deze functie vervangt
                      de functie van directeur)
             6-      Post HBO koudetechniek en afscheid van  gecommitteerde 
                      Wilfried de Smet en aanstelling opvolger  Peter Salomez van 
                      UBF
             7-      Conferentie Thermophysical Properties and Transfer 
                      Processes of Refrigerant: TPTPR 2013 van  17 t/m 19 juni
                      2013 te Delft
             8-      Samenwerking Vakmedianet en uitvoering 
                      congresorganisatie 
                      - Samengaan van de Redactie - en Themacommissie in de 
                         commissie Kennisverspreiding - Informatie over
                         discussieavonden en thema's.
             9-      Commissies KNVvK en projecten / bemensing  a.h.v. het 
                      beleidsplan
           10-      Verslag jaarvergadering 23 mei 2012
           11-      Rondvraag en sluiting

15.30 - 15.45 uur Ontvangst Dag van de Koude (ook toegankelijk voor niet 
                          leden)

15.45 - 16.30 uur de EU-wetgeving nu en in de toekomst o.a. Ecodisign,
                          directives etc. door Els Baert, Daikin Europe. Tevens
                          korte toelichting op het belevingscentrum van
                          Dubotechniek Trade Centre B.V.

16.30 – 17.00 uur Afsluiting met drankje

Deelname:

Uw aanmelding dient uiterlijk op vrijdag 10 mei binnen te zijn. Inschrijving bij voorkeur via de website www.knvvk.nl. Ga naar jaarvergadering/dag voor de koude. Aan de deelname van de ledenvergadering en de dag voor de Koude zijn geen kosten verbonden.

Schrijf u in middels ons inschrijfformulier

« terug naar overzicht