Gecombineerde Jaarvergadering en Dag van de Koude - Agenda - KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Agenda

Gecombineerde Jaarvergadering en Dag van de Koude

woensdag 20 april 2016

Locatie: OTIB-gebouw

Het bestuur van de KNVvK nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering in Woerden en de daarop aansluitende voordracht van Edwin van der Zalm (Hydromx) over innovatieve nanovloeistoffen voor koel –en verwarmingssystemen. Met als coreferent Carlos Infante Ferreira vanuit de TU Delft.

Locatie : OTIB-gebouw, Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden

Programma (middag)

13.00 uur - Inloop ledenvergadering
13.30 uur - Jaarvergadering KNVvK (alleen voor leden)

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Ingekomen stukken/mededelingen
 3. Bestuursmededelingen
  a. Benoeming van nieuwe verenigingsmanager Etty de Boer
  b. Terugblik afgelopen bijeenkomsten
 4. Jaarrekening 2015 en kascommissieverslag
  a. Presentatie jaarverslag
  b. Toelichting kascommissie
  c. Goedkeuring verslag en dechargering bestuur
  d. Benoeming nieuw lid kascommissie
 5. Financiën Stichting Gustav Lorentzen
 6. Begroting 2016-2018 incl. contributie 
 7. KNVvK Nieuw elan
 8. Bestuurssamenstelling
  a. Aftredend DB en niet herkiesbaar Bernie Willems. Voordacht Joop Hoogkamer als penningmeester/secretaris DB
  b. Aftredend AB en niet herkiesbaar Edo Wissink, Jan Broeze en Bart van der Wekken. Voordracht vanuit de WUR als lid AB.
 9. Voortgang Opleiding Post HBO koudetechniek
 10. Samenwerking met Vakmedianet
 11. Verslag jaarvergadering 15 april 2015
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

15.00 uur - Pauze Koffie/Thee
15.00 - 15.30 uur Ontvangst Dag van de Koude (ook toegankelijk voor niet 
                          leden)

Lezing i.h.k.v. Dag van de Koude

15.30 – 16.30 uur
- Edwin van der Zalm van het bedrijf Hydromx geeft een uiteenzetting over de toepasbaarheid van nanovloeistof in verwarmings- of koelinstallaties ter vervanging van water.  Een nieuw soort vloeistof wordt gecreëerd door nanodeeltjes toe te voegen aan water. Hiermee wordt feitelijk een nieuwe vloeistof gecreëerd, met andere thermodynamische eigenschappen dan water, zowel door de interactie tussen de deeltjes en de watermoleculen, als door de interactie tussen de deeltjes.
Een nanovloeistof verhoogt de efficiency van een systeem door een aantal eigenschappen van water te verbeteren op moleculair niveau. De eigenschappen van de vloeistof gaan daardoor lijken op die van vaste stoffen als metalen, met behoud van de vloeibaarheid.

- Carlos Infante Ferreira, als associate professor TU Delft, geeft als coreferent zijn wetenschappelijke visie op het gebruik en de toepassing van nanovloeistoffen in verwarmings- of koelinstallaties.

Discussie

Na beide lezingen kunnen de leden vragen stellen aan beide inleiders en met elkaar discussie voeren.

Drinks & Snacks

16.30 - 18.00 uur

Deelname

Uw aanmelding dient uiterlijk op vrijdag 15 april as. binnen te zijn.

http://www.knvvk.nl/nl/inschrijfformulier-conferentie/

Aan de deelname van de ledenvergadering en de Dag voor de Koude zijn geen kosten verbonden.

« terug naar overzicht